ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีการจัดให้ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน