โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว สำหรับพนักงาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556