โครงการปลูกป่าชายเลน

วันที่ 19 กันยายน 2556

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รวมพลัง รักษ์โลก Together… We Save The World” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม