Dharma Camp for Management of Life

July 25, 2013

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว สำหรับพนักงาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556