Thailand Halal Assembly 2015

December 25 – 27, 2015

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“Thailand Halal Assembly 2015” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ โดยทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ตราช้างสามเศียร ของบริษัทฯ ที่นำไปจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย