Author: admin

Float’s New 2

โฟลทดำเนินการอบรมเกี่ยวกับเว็ปไซต์โรงเส้นหมี่ชอเฮง โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้...

Thailand Halal Assembly 2015

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“Thailand Halal Assembly 2015” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Thailand Halal Assembly 2015

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“Thailand Halal Assembly 2015” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Thai Food & Dessert Demonstration Cooking Class for SME

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการปรุงสูตรการทำอาหารและขนมไทย เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม...

Dharma and Meditation Training for Staffs

โครงการอบรมธรรมะและสมาธิเพื่อการบริหารงานและการดำเนินชีวิตสำหรับพนักงาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557...

Create and Design Chair from Rice Flour and Recycled Paper (Paper Marche) for Autistic Children 2014

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมกับสถาบันราชานุกูล จัดโครงการกิจกรรม "ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบวัสดุที่ทำจากแป้งและกระดาษเหลือใช้ (เปเปอร์มาเช่)" ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผลงานเปเปอร์มาเช่ ซึ่งทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ลังกระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำมาสร้างสรรค์เป็นเก้าอี้ดีไซน์สวยงาม และสามารถใช้งานได้จริง เพื่อจะนำไปมอบให้แก่น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสมองได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป...

Create and Design Chair from Rice Flour and Recycled Paper (Paper Marche) for Autistic Children 2013

โรงเส้นหมี่ชอเฮงร่วม "ทำดีเพื่อพ่อ ๑ คน ๑ ความดี" กับโครงการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ซึ่งโอกาสนี้ทางสถาบันราชานุกูลร่วมกับภาคประชาสังคม และหน่วยงานเอกชนต่างๆ จัดให้มีการผลิตเก้าอี้ต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่จากโครงการ "ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบเก้าอี้จากแป้งข้าวและกระดาษรีไซเคิล (เปเปอร์มาเช่) สำหรับเด็กออทิสติก" เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต...

Green Factory Day 2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงงานได้จัดกิจกรรม Green CSR "วันโรงงานสีเขียว Green Factory Day" ณ บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ให้เพื่อนๆ พนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม...

Mangrove Forest Planting

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมพลัง รักษ์โลก Together...

Dharma Camp for Management of Life

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว สำหรับพนักงาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556...