SMART FARMERS

December 14, 2016

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้จัดกิจกรรมCSR โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ 1 คน 1 ความดี” (ครั้งที่ 3) ภายใต้แนวทาง “การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อข้าวไทยที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 7 อำเภอจ.นครปฐม และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อระลึกถึงคุณแผ่นดินและคุณของ”ข้าว” และช่วยเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความยั่งยืนของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ

Image_e5c3586       DSC_0542         DSC_0509

DSC_0486     DSC_0587     DSC_0735

DSC_0806     DSC_0916     DSC_0636