Thai Food & Dessert Demonstration Cooking Class for SME

June 16, 2015

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการปรุงสูตรการทำอาหารและขนมไทย เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม