CSR Activities

Corporate Social Responsibility

Dharma Camp for Management of Life

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว สำหรับพนักงาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556...

Aluminum Pull Tabs for Artificial Legs Making

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาส ด้วยการจัดทำขาเทียมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...