Safety Mind Project 2015

Safety Mind Project 2015

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

NEW-safety-mind-project-2015

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คุณธันยารัตน์ แดงผักแว่น จากฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนพนักงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานกำหนดให้มีการดำเนินการขึ้น และได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน หรือ Safety Mind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ด้วยทรงมีพระราชปรารภ ความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ” ที่พระราชทานในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557  โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและเป็นกลไกสำคัญในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานเพื่อผู้ใช้แรงงานทุกคน