ทีมงานที่เชี่ยวชาญ

OUR PRODUCTS ARE TESTED IN MODERN LABORATORIES USING GLOBAL STANDARD METHODS AND APPROPRIATE TECHNOLOGIES

มั่นใจในระบบจัดการโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ

 

บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของประเทศ  ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย และด้วยการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงลูกค้า

 

เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภค  บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ยังให้ความสำคัญต่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จึงได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา  โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงคัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยเพื่อวิจัยและค้นคว้าหาวิธีการ เพื่อเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อีกทั้งปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่วัตถุประสงค์การใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ และเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

profession-2

 

profession-1