ชอเฮง เพื่อความยั่งยืน

ร่วมแรงร่วมใจ... เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ร่วมแรงร่วมใจ… เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

pic-csr

 

บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ยึดมั่นในนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการองค์กรที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากการมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการด้านสังคม และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ

 

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม