top of page
CATALOGUE_Page_01.jpg

พันธกิจองค์กร

          ผลิตภัณฑ์ข้าว “ ตราช้างสามเศียร ” แปรรูปมาจากเมล็ดข้าวเจ้า และเมล็ดข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยทุกขั้นตอนในระดับมาตรฐานสากล จึงเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากผู้ใช้ และผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ  เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบอาหาร การผลิตขนมนานาชนิด รวมถึงการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

           จากเมล็ดข้าวเจ้า และเมล็ดข้าวเหนียวหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทย ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ ผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบ   การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย ทุกขั้นตอนในระดับมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ข้าว “ ตราช้างสามเศียร ”  เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การประกอบอาหาร และขนมนานาชนิด รวมถึงการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน    คุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ และความปลอดภัย

นโยบายการจัดการ

ค่านิยมองค์กร(ไทย)กว้าง54-ยาว85cm.jpg
  • มุ่งมั่นในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบข้าว โดยยึดหลักในการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ   และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในระดับสูง

  • ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

  • สร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • ยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดำเนินกิจการ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

CATALOGUE_Page_02.jpg
CATALOGUE_Page_19.jpg

ใบรับรอง

GHPs                                    ISO 9001                               ISO 14001
HACCP                                 ISO 22000                             ISO / IEC 17025
HALAL                                  FSSC 22000                           TLS 8001
Eco Factory                          Green Industry (GI4)              CSR-DIW Continuous

CATALOGUE_Page_03.jpg
CATALOGUE_Page_20.jpg
bottom of page